Przetargi publiczne

Nasza oferta Dyrekcja szkoły Nauczyciele Sekretariat szkoły Pedagog szkolny Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 43 w Białymstoku w r. szk. 2017/2018 Statut Szkoły Podstawowej nr 43 w Białymstoku Koncepcja Pracy Szkoły Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania; Punktowy System Oceny Zachowania Przedmiotowe Systemy Oceniania Program Wychowawczo-Profilaktyczny Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim

O szkole

Pedagog szkolny

 

Rok szkolny 2017/2018

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego

poniedziałek                  08.00 - 12.00

wtorek                             11.30 - 15.30

środa                                07.45 - 11.45

czwartek                          09.00 - 13.00

piątek                               09.00 - 13.00


 

Rok szkolny 2016/2017

Bezpieczne wakacje

   02 czerwca 2017roku klasy piąte uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych zorganizowanych przez szkolnego pedagoga a prowadzonych przez specjalistę BHP Tomasza Charkiewicza na temat: ''Bezpieczne spędzanie czasu wolnego dzieci i młodzieży". Uczniowie utrwalili sobie zasady bezpiecznego i aktywnego spędzania czasu wolnego podczas letnich wakacji.


Bezpieczne ferie

        Zajęcia edukacyjne z bezpieczeństwa na temat:"Bezpieczne ferie" odbyły się
17 i 18 stycznia 2017roku. W zajęciach zorganizowanych przez szkolnego pedagoga
i prowadzonych przez specjalistę BHP Tomasza Charkiewicza uczestniczyły klasy III
i IV naszej szkoły. Uczniowie przypomnieli sobie najważniejsze zasady obowiązujące podczas różnych form wypoczynku zimowego.

   Mamy nadzieję, że zimowe ferie będą udane i bezpieczne.


 

SZLACHETNA PACZKA

   Nasza szkoła, w tym roku przyłączyła się do akcji "Szlachetna Paczka". Wspólnie stworzyliśmy paczkę dla rodziny,będącej w trudnej sytuacji życiowej.

                               Działając razem możemy więcej.

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy za pomoc.

   Jeden za wszystkich wszyscy za jednego.


 

CYBERNAUCI - bądź bezpieczny w sieci.

Kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań w sieci.

 

   W naszej szkole, w dniach 14-16 listopada 2016r, został zrealizowany projekt "Cybernauci - bądź bezpieczny w sieci."
Uczniowie klas szóstych uczestniczyli w zajęciach na temat :
" Internet: jak bezpiecznie uczyć się, rozmawiać i bawić w "światowej sieci? ".

Po zajęciach uczniowie:
-  rozumieją, że Internet może być źródłem rozrywki, ale i źródłem informacji,
- rozumieją, że w Internecie - podobnie jak w świecie realnym - można napotkać zagrożenia celowo tworzone przez ludzi: manipulację, kłamstwo czy niewłaściwe treści;
- wiedzą, że potrzebne jest krytyczne i analityczne podejście do treści i aplikacji znalezionych w Internecie;
- wiedzą, że w Internecie warto kierować się wartościami - dbając o anonimowość, nie można wykorzystać jej do krzywdzenia innych,
- rozumieją , że sami są twórcami w Internecie - stąd czerpią wiedzę o tym, że ochrona praw autorskich w sieci jest istotna z ich punktu widzenia.


W czasie spotkania z  rodzicami 16 listopada został zrealizowany temat :
"Moje dziecko a Internet- jak sensownie działać wychowawczo"

 

 

,,Bezpieczna droga do szkoły"
   Uczniowie klasy I a uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych na temat: "Bezpieczna droga do szkoły", które odbyły się 5 października 2016r o godz.11.00. Spotkanie poprowadziła mł asp. Magdalena Dudzińska z KMP w Białymstoku. Na zakończenie zajęć uczniowie otrzymali elementy odblaskowe.
Zobacz zdjęcia:

,,Odpowiedzialność Prawna Nieletnich"
   05 października 2016r w klasach szóstych odbyło sie spotkanie z mł. asp. Magdaleną Dudzińska z Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku dotyczące odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie poznali obowiązujące przepisy prawa w sprawach nieletnich oraz konsekwencje, jaki ponosi nieletni popełniający czyny karalne.
Zobacz zdjęcia:

,,Między nami kobietkami"
   27 września 2016r odbyło się spotkanie edukacyjno-profilaktyczne dla dziewcząt klas szóstych pt. ,,Między nami kobietkami". Zajęcia poprowadziła pani Agnieszka Kuźmicka - przedstawicielka działu edukacji i profilaktyki firmy Procter & Gamble.


  INFORMACJA DOTYCZĄCA
UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

   Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.W przypadku uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w szkole, do której uczęszcza uczeń.

   Dyrektor szkoły udziela informacji, wskazówek i pomocy w zakresie wypełniania wniosku, opiniuje wniosek, sprawdza go pod względem formalnym oraz weryfikuje poprawność obliczonej przez wnioskodawcę wysokości dochodu na osobę w rodzinie. W przypadku uczniów, uczęszczających do szkół, których organem prowadzącym nie jest Miasto Białystok wnioski o przyznanie stypendium szkolnego składa się w Departamencie Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku   /  ul. Legionowa 7  /.

Stypendium nie przysługuje:

 • uczniom klas zerowych,
 • uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
 2. pełnoletniego ucznia
 3. dyrektora szkoły
 4. stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

Kryterium dochodowe:

       Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 930) tj. 514 zł. (netto) /Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2015 r. poz. 1058/

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

1. Potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość wnioskodawcy i uprawnienie wystąpienia z wnioskiem (np. dowód osobisty i akt urodzenia ucznia, w przypadku opiekuna dodatkowo dokument potwierdzający przyznanie opieki); spełnienie tego warunku nie jest wymagane, jeżeli wniosek składa pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły.

2. Zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające fakt zamieszkania ucznia na terenie Miasta Białegostoku: w przypadku, jeśli miejscem zameldowania na pobyt stały i miejscem zamieszkania jest Miasto Białystok – zaświadczenie z biura ewidencji ludności potwierdzające zameldowanie na pobyt stały ucznia lub potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię dowodu osobistego; w przypadku braku zameldowania na pobyt stały lub zameldowania na pobyt stały w innej miejscowości niż Miasto Białystok przy jednoczesnym zamieszkiwaniu w mieście Białymstoku – stosowne oświadczenie z wyjaśnieniem sytuacji).

3. Zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych
w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (w miesiącu złożenia wniosku - w przypadku utraty dochodu)  przez poszczególnych członków rodziny z tytułu np.:

 1. wynagrodzenia netto za pracę,  (umowa o pracę, umowa o dzieło, umowa zlecenie itp.)
 2. emerytury/renty, świadczenia /zasiłku przedemerytalnego,
 3. alimentów,
 4. innych źródeł dochodu - praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia, praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.,
 5. świadczeń pomocy społecznej

- świadczeń rodzinnych,

- zaliczki alimentacyjnej,

- zasiłku pielęgnacyjnego,

- zasiłku stałego, okresowego,

- dodatku mieszkaniowego itp.

 1. stosowne zaświadczenie z urzędu skarbowego o osiągniętym dochodzie z innych źródeł niż wymienione wyżej (według zasad określonych w art. 8 ust. 3 – 13 ustawy o pomocy społecznej)

4. Osoby bezrobotne powinny dołączyć zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu osób niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy.

W przypadku uzyskiwania dochodu z prowadzenia gospodarstwa rolnego – np. zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni.

W przypadku uzyskiwania alimentów – np. kopia wyroku sądu zasądzającego alimenty lub kopię odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej/ przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

 Pedagog szkolny mgr Karina Smaka
 

W naszej szkole wdrożony został Program profilaktyki palenia tytoniu.

Palenie tytoniu to nałóg, na który jesteśmy  najmniej uczuleni, a przecież to pierwsza przyczyna najpoważniejszych chorób.

Nam natomiast chodzi o twoje dziecko.

Bądź więc uprzejmy - Rodzicu - przeczytać naszą notatkę, bez względu na swoje poglądy na palenie i na fakt czy sam palisz, czy nie.

Czy Twoje dziecko próbowało papierosa?

Może uważasz, że palenie dziecka to nie problem, gdyż masz inne sprawy?

PAMIĘTAJ:

Palenie zaczyna się od spróbowania.

Eksperymentowanie z paleniem najczęściej zaczyna się w bardzo młodym wieku i może doprowadzić do systematycznego i nałogowego palenia.

Dzieci z rodzin, których jedno z rodziców pali, dwukrotnie częściej niż dzieci z rodzin niepalących, stają się nałogowymi palaczami. Gdy pali obydwoje rodziców - to pewne jest pojawienie się w rodzinie nowego palacza.

Palenie wpływa nie tylko na pogorszenie stanu zdrowia dziecka, lecz również na gorsze wyniki w nauce.

 

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
  15-662 Białystok
  ul. Stroma 16
 • tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
  www.facebook.com/SP43.Bialystok

Galeria zdjęć