Przetargi publiczne

Informacje dla Rodziców Obiady Podręczniki na rok szkolny 2017/2018 Białostocka Akademia Rodziny

RodziceROK SZKOLNY 2017/2018

 

List Minister Edukacji Narodowej
do rodziców i opiekunów uczniów
 klas VII

   Pani Anna Zalewska - Minister Edukacji Narodowej napisała list skierowany do  rodziców i opiekunów uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz klas II gimnazjum  na temat wprowadzania kolejnych etapów reformy edukacji.
     
Prosimy o zapoznanie się z treścią listu:
Zobacz list Minister Edukacji Narodowej

 

Informacje OKE - egzamin ósmoklasisty
Zobacz informacje

Zebrania z rodzicami kl. I-III

 

12 kwietnia 2018 r. - czwartek

- prelekcja godz. 17.30 – temat: "Jestem całkiem sam ....kryzysy emocjonalne dzieci i młodzieży" poprowadzi Ewa Sadowska z Fundacji Cud Miód Rodzina – górna świetlica

- 18.15 – spotkania z wychowawcami w klasach.


Wiosenne zebrania rodziców uczniów
klas IV - VII

22 marca 2018r. (czwartek) odbyły się zebrania z rodzicami uczniów kl. IV - VII.

O godzinie 17.30 odbyła się prelekcja pt. "Jestem całkiem sam....kryzysy emocjonalne dzieci i młodzieży", którą poprowadziła pani Ewa Sadowska z Fundacji Cud Miód Rodzina. O 18.15 rodzice spotkali się z wychowawcami w salach lekcyjnych. W godzinach 18.45 - 19.30 - konsultacje wszystkich nauczycieli.


Zebrania rodziców uczniów klas I – III

Odbyły się 7.02.2018 r.


Zebrania rodziców uczniów klas IV - VII

Odbyły się 17.01.2018 r.:

 

17.00 – spotkanie z pedagogiem na temat :„Dziecko w kryzysie”,

17.30 – spotkania z wychowawcami klas,

18.00 – konsultacje z nauczycielami.


 

Stypendia edukacyjne
Zarzadu Województwa Podlaskiego

   30 listopada mija termin składania wniosków na stypendia edukacyjne za rok szkolny 2016/2017 przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego.
 O stypendium może ubiegać się osoba zamieszkała na terenie województwa podlaskiego, która w poprzednim roku szkolnym, uzyskała łącznie następujące szczególne osiągnięcia w
 nauce:

1) uzyskała średnią ocen na koniec roku szkolnego w szkole podstawowej, w gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej co najmniej 5,00;

2) była co najmniej trzykrotnie laureatem konkursu/olimpiady na szczeblu wojewódzkim/ponadwojewódzkim lub co najmniej jednokrotnie laureatem konkursu/olimpiady/turnieju na szczeblu ogólnopolskim/międzynarodowym.

  Wnioskodawcą, w przypadku osób niepełnoletnich, jest rodzic lub opiekun prawny, a wiarygodność danych zawartych we wniosku potwierdza dyrektor szkoły, do której w poprzednim roku szkolnym uczęszczał uczeń ubiegający się o stypendium.
  Wnioski (uzupełnione elektronicznie) wraz z kserokopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia edukacyjne uczniów w roku szkolnym 2016/2017 należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w
 Białymstoku.


Zebrania klas I – III i oddziału przedszkolnego

15.11.2017 r. środa

 

17.00 – 17.40 – prelekcja na temat: Jak pomóc dziecku przeżyć bez komputera. – Renata Janowicz z Poradni nr 1 – sala 05

 

17.40 – spotkania z wychowawcami klas I – III i oddziału przedszkolnego


Spotkania z rodzicami klas IV - VII

14.11.2017 r. – wtorek

17.00 – 17.40 – prelekcja na temat: Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni, poprowadziła Anna Krawczuk z Centrum Edukacji Nauczycieli w Biąłymstoku

17.40 – 18.15 – odbyły się spotkania z wychowawcami klas.
Od 18.15 - konsultacje z wszystkimi nauczycielami uczącymi w klasach IV - VII.

 

Serdecznie zapraszamy.


Warsztaty "Jak budować zdrowe więzi?" 
Szkoła dla Rodziców i Wychowawców cz. 1.

 

   Jak budować zdrowe więzi? - to warsztaty rozwijania kompetencji wychowawczych rodziców. Opierają się na sprawdzonej formule Szkoły dla Rodziców i Wychowawców cz.1 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

   Szkoła dla Rodziców i Wychowawców to cykl spotkań dla rodziców, którzy szukają sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji ze swymi dziećmi. Udział w warsztatach umożliwia rodzicom nabycie umiejętności: aktywnego słuchania i skutecznej komunikacji, efektywnej współpracy z dzieckiem, modyfikowania nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania przemocy, wyrażania oczekiwań i formułowania zasad, pomocy w rozwoju pozytywnego i realistycznego obrazu siebie.

   Warsztaty odbywają się w grupie 10 - 15 osób, 1 raz w tygodniu i trwają około 3 godzin (łącznie 40 godz. dydaktycznych). Cykl trwa 10 tygodni.
ROZPOCZYNAMY DN. 11.10.2017 o godz. 17:00-20:00. Spotkania odbywają się

w Szkole Podstawowej Nr 43, zaś salę, w jakiej będziemy się spotykać, podamy po zebraniu się grupy.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.
ZAPISY na stronie:
https://jakbudowaczdrowewiezi.evenea.pl

Warsztaty są głównie skierowane do rodziców dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej Nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku (rodzice ci mają pierwszeństwo w rekrutacji) oraz innych rodziców, chcących budować zdrowe więzi w swoich rodzinach.

Dzięki udziałowi w projekcie rodzice będą mieli okazję popracować nad relacjami ze swymi dziećmi i budować więzi, dające zadowolenie i poczucie wzajemnej bliskości.

Tematyka zajęć:
Budowanie relacji rodzic - dziecko:

-wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
-rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
-aktywne, wspierające słuchanie,
-motywowanie dziecka do współdziałania,
-modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
-uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
-wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
-budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
-konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.
ZAPISY na stronie: https://jakbudowaczdrowewiezi.evenea.pl/

Zapraszamy serdecznie

Ewa i Andrzej Sadowscy
Fundacja Cud Miód Rodzina
tel. 66 88 24 898


Zebrania z rodzicami

    Spotkania z rodzicami klas IV-VII odbyły się 20 września 2017 r. (środa), o godz. 17.00.

 

  Zebrania z rodzicami uczniów kl. I-III odbyły się 14 września 2017 r. (czwartek). Poprzedzone były spotkaniem z Panem Dyrektorem Andrzejem Danielukiem na sali gimnastycznej o godz. 17.00.


 

Warunki Ubezpieczenia NNW
Zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi warunkami ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków.  
Zobacz warunki ubezpieczenia
Zobacz wysokosć świadczeń


 

ROK SZKOLNY 2016/2017


 

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej w roku szkolnym 2017/18
  Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2017/2018 odbywała się w terminie 06 – 13 kwietnia 2017 r.

 

Zebrania rodziców uczniów klas I - III

   Spotkania wychowawców z rodzicami uczniów kl. I - III odbyły się 20 kwietnia 2017 roku.

   Wychowacy klas, byli do dyspozycji rodziców podczas indywidualnych konsultacji.

Serdecznie dziękujemy.


 

Konsultacje

   15 marca 2017 roku – środa, od godz. 17.00 do godz. 19.00 odbyły się indywidualne spotkania z nauczycielami uczącymi w klasach IV – VI.


 

Zebrania semestralne

   Zebrania wychowawców z rodzicami odbyły się 7 lutego i 19 stycznia 2017 r., poprzedzone były spotkaniem z Panem Dyrektorem w sali 05.


 

Zebrania z rodzicami

    15 i 16 LISTOPADA 2016 r. odbyły się zebrania z rodzicami (kl. I – III oraz oddziały przedszkolne -  15.11.2016 r., kl. IV – VI  - 16.11.2016 r.).

      Spotkania z wychowawcami klas poprzedzone były prelekcjami dla rodziców:
    „Jak nauczyć dziecko szacunku dla potrzeb rodziców – każdy z nas jest równie ważny” - kl. I-III i oddziały przedszkolne;
     ,,Cybernauci - kształtowanie bezpiecznych postaw w sieci" - kl. IV - VI

     Na spotkaniach z wychowawcami omawiany był temat ,,Wpływ czytania na rozwój dziecka"


Wpłaty na Radę Rodziców

Wpłaty na Radę Rodziców przyjmuje pani Urszula Kitlas w pokoju księgowości na drugim piętrze (sala 208) w podanych dniach i godzinach:

wtorek - 8.00 - 14.00
środa - 9.00 - 14.00
czwartek - 10.00 - 13.00

lub przelewem na konto:

74 1500 1344 1213 4003 3946 0000ROK SZKOLNY 2015/2016

Ostatnie spotkanie rodziców w ramach
,,Szkoły dla Rodziców"

   5 maja 2016r.(czwartek) o godz. 15.50 odbyło się ostatnie spotkanie rodziców w ramach cyklu "Szkoła dla Rodziców" prowadzonych przez Panią Grażynę Łaniewską z CEN. Tematem zajęć Jak stosować pochwały? zamknęliśmy warsztaty doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców.
    Mamy nadzieję, że przyniosły wiele zmian i pozytywnie wpłynęły na relacje z dziećmi.

 

Zebrania z rodzicami

    21 kwietnia 2016r. Rodzice uczniów klas III - VI wysłuchali prelekcji sier. Martyny Kamińskiej z KMP w Białymstoku ,,Bezpieczeństwo dziecka w sieci". Jej wykład poprzedziło wystapienie pani Magdaleny Kraszewskiej z CEN-u na temat wpływu czytania na rozwój dziecka (w ramach szkolnego projektu ,,Czytam książki z biblioteki szkolnej").
   Po spotkaniu ogólnym w sali 05 odbyły się zebrania z wychowawcami klas.

   20 kwietnia 2016 r. odbyło się zebranie Rodziców uczniów klas I - II i oddziału przedszkolnego. Spotkanie dotyczyło wpływu czytania na rozwój dziecka (w ramach szkolnego projektu ,,Czytam książki z biblioteki szkolnej") oraz tematu ,,Samodzielność - inwestycją na przyszłość". Prelekcje wygłosiły: pani Magdalena Kraszewska (Centrum Edukacji Nauczycieli) i  pani Alina Papasz (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1).


Nabór do oddziału przedszkolnego
i klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/17

    W roku szkolnym 2016/17 dzieci były przyjmowane do oddziałów przedszkolnych oraz do klas pierwszych naszej szkoły po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego
     Postępowanie to było prowadzone na wniosek rodzica dziecka, zgodnie z obowiązującymi procedurami.


Kolejna edycja ,,Szkoły dla rodziców"

    Z przyjemnością informujemy, że  11 kwietnia 2016 r. ruszyła  kolejna edycja bezpłatnych warsztatów ,,Szkoła dla Rodziców" prowadzonych na terenie naszej szkoły przez Stowarzyszenie Cud Miód Rodzina. Szczególowe informacje o tematyce  znajdują się na stronie fundacji:

Fundacja Cud Miód Rodzina - zobacz stronę

Serdecznie zapraszamy!


,,Szkoła dla rodziców" - kolejne spotkania za nami

   23 marca i 31 marca 2016r. odbyły się zajęcia warsztatowe z cyklu ,,Szkoła dla rodziców". Tematem tych spotkań było:,,Jak zachęcać dziecko do samodzielności".


,,Szkoła dla rodziców" -  czwarte spotkanie

   10 marca 2016r. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu warsztatów ,,Szkoła dla Rodziców". Tematem spotkania było:,,Jak zachęcać dziecko do współpracy".

   Termin następnego spotkania to 16 marca 2016r. godz. 16.15.


Deklaracja pozostania dziecka
w oddziale przedszkolnym

   Deklarację pozostania dziecka w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowejn nr 43 w Białymstoku rodzice mogą wypełnić i złożyć w sekretariacie w terminie do 7 marca 2016 r. włącznie.

Pobierz deklarację

,,Szkoła dla rodziców" po raz trzeci - zapraszamy

    3 marca 2016 r. w ramach cyklu zajęć ,,Szkoła dla rodziców" specjalista psycholog, pani Grażyna Łaniewska z CEN-u spotka się z rodzicami.  Podczas warsztatów będzie kontynuowany temat ,,Jak pracować z dzieckiem, gdy ogarniają je silne emocje".
   Spotkanie rozpocznie się o godzinie 16.15 w sali nr 05.


Harmonogram rekrutacji uczniów
do świetlicy szkolnej
Zobacz harmonogram

Drugie warsztaty ,,Szkoły dla rodziców"

   25 lutego 2016 r. pani Grażyna Łaniewska spotkała się z rodzicami w ramach cyklu zajęć ,,Szkoła dla rodziców".  Podczas warsztatów omawiano zagadnienie ,,Jak pracować z dzieckiem, gdy ogarniają je silne emocje".


Pierwsze warsztaty ,,Szkoły dla rodziców"

   Pierwsze spotkanie warsztatowe w ramach cyklu zajęć ,,Szkoła dla rodziców" odbyło się 19 lutego 2016 r. Temat spotkania brzmiał: ,,Do czego wychowujemy nasze dzieci?".
     Podczas pierwszych zajęć uformowała się grupa warsztatowa licząca 10 osób. Jest to grupa zamknięta. 


 „Szkoła dla rodziców”

   W celu wzmocnienia i uatrakcyjnienia metod wychowawczych stosowanych przez państwo w domu proponujemy: Warsztaty Szkoła dla rodziców – prowadzone bezpłatnie na terenie szkoły, popołudniami, w godzinach dostosowanych dla państwa.

   Spotkania poprowadzi specjalista psycholog, wieloletni trener Szkoły
dla Rodziców.

Warsztat obejmuje  40 godzin. Każde spotkanie trwa 3h.

Tematy spotkań:

 1. Budowanie relacji dorosły-dziecko, a w tym:
  1. wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane
  2. rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć
  3. aktywne, wspierające słuchanie
  4. motywowanie dziecka do współdziałania
  5. modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka
  6. uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i w szkole
 2. Wspieranie procesu usamodzielniania dziecka
 3. Budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka
 4. Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Wiadomości

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa nr 43 im. Simony Kossak w Białymstoku
  15-662 Białystok
  ul. Stroma 16
 • tel/fax 85 6611143 (7.30-15.30)
  www.facebook.com/SP43.Bialystok

Galeria zdjęć