Szkoła Podstawowa nr 43 w Białymstoku
Strona główna
Piątek 19.09.2014
Ilość odwiedzin: 1039402

Serdecznie witamy w naszej szkole!

 ROK SZKOLNY  2014/2015. I SEMESTR.

 

„Poradnik dotyczący organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i młodzieży w woj. podlaskim”

http://www.kuratorium.bialystok.pl/kuratorium2/DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=4240

 

OBIADY NA WRZESIEŃ 2014r.    

W CENIE    47,60 zł

(podwieczorki dla dzieci oddziału przedszkolnego zapisanych na 9 godzin – 20,40 zł) w terminie:              8, 9 i 10 września 2014r.  w godzinach   8.00 – 14.30

 

Można również wpłacać na konto: PKO S.A. I/o Białystok Nr 91 1240 1154 1111 0010 3577 7288. W tytule przelewu należy podać nazwisko, imię i klasę.    

Wyprawka ucznia klasy I:

 

 • zeszyt 16-kartkowy w 3 linie (podpisany imieniem i nazwiskiem
 • zeszyt 16-kartkowy w 3 linie do j. angielskiego (podpisany imieniem i nazwiskiem)
 • zeszyt 16-kartkowy w kratkę (podpisany j.w.)
 • teczka tekturowa (podpisana j.w.)
 • ołówek
 • gumka
 • kredki Pastele (podpisane j.w.)
 • kredki Bambino (podpisane j.w.)
 • kilka kolorowych długopisów (do podkreślania w zeszycie)
 • klej
 • nożyce
 • wycinanki (podpisane j.w.)
 • blok rysunkowy biały i kolorowy (podpisane j.w.)
 • 2 bloki techniczne białe i 2 kolorowe (podpisane j.w.)
 • wycinanki (podpisane j.w.)
 • podkładka na biurko (wykonana ze sztywnej tektury- podpisana j.w.)
 • kilka kolorów bibuły *
 • 3 arkusze szarego papieru *
 • opakowanie patyczków
 • farby plakatowe (podpisane j.w.) *
 • pędzel gruby i cienki *
 • plastelina (podpisana j.w.) *
 • 5 niebieskich, 5 czerwonych i 5 białych (samodzielnie wykonanych) kartoników o wymiarach 3cmx3cm w podpisanej kopercie (j.w.)
 • strój gimnastyczny- biała koszulka, granatowe lub czarne spodenki
 • buty sportowe na w-f

 

 

*Nauczyciel poinformuje uczniów o terminie przynoszenia  w/w przedmiotów.

WYPRAWKA SZKOLNA 2014/2015

Dofinansowanie zakupu podręczników będzie udzielane uczniom:

·       Rozpoczynającym w roku szkolnym naukę w klasach II – III i VI szkoły podstawowej, pochodzącym z rodzin, w których miesięczny dochód na osobę w rodzinie  nie przekracza 539 zł netto.

·       Uczniom wymienionych klas , niespełniającym kryterium dochodowego pochodzących z rodzin, w których występuje:

1.    ubóstwo

2.    sieroctwo

3.    bezrobocie

4.    bezdomność

5.    niepełnosprawność

6.    długotrwała lub ciężka choroba

7.    przemoc w rodzinie

8.    wielodzietność lub potrzeba ochrony macierzyństwa

9.    bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych

10.  trudność w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

11.   alkoholizm lub narkomania

12.   zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa.

·       Bez względu na dochód uczniom:

1.    słabowidzącym

2.    niesłyszącym

3.    słabosłyszącym

4.    z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym

5.    z upośledzeniem w stopniu lekkim

6.    z niepełnosprawnością ruchowa, w tym z afazja

7.    z autyzmem, w tym z zespołem Aspargera

8.    z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedna z niepełnosprawności jest wymieniona wyżej

9.    posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej

W roku szkolnym 2014/2015 z programu „Wyprawka szkolna” zostali wyłączeni uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej, którzy otrzymają rządowy podręcznik.

1. Pomoc jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych).

2. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015.

3. Wniosek składa się w terminie ustalonym tj.  do 8 września 2014r.

4. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów, w uzasadnionych przypadkach .

5. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, należy przedłożyć również zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

6. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego, do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

7. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia z rodzin niespełniających kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

 

Wnioski do pobrania u pedagoga szkolnego oraz w sekretariacie szkoły.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA

UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE

NA ROK SZKOLNY 2014/2015

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego.

Stypendium nie przysługuje:

• uczniom klas zerowych,

• uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Miasta Białystok.

KRYTERIUM DOCHODOWE:

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do

ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 zł.

 

UWAGA! ENTEROWIRUSY!

Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarnyw Białymstoku w związku z sytuacją epidemiologiczną zachorowań na zapalenie opon rdzeniowo-mózgowych kieruje do nas informacje potrzebne do szybkiego i odpowiedniego reagowania w przypadku niepokojących objawów - czytaj na podstronie WIADOMOŚCI.

Dziękujemy wszystkim, którzy głosowali na projekt "Słoneczne boisko"

           Dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice i uczniowie SP 43

 

Bal szóstoklasistów - linki do zdjęć

http://we.tl/kMSOZPPWSd
http://we.tl/eyUq1Y3cCc         

 

Oglądajcie nas na YOU TUBE

http://youtu.be/Sdrwmk-E5vU    SP43 Promocyjny film

https://www.youtube.com/watch?v=zn-eE0OZNcg  Piknik 2014 w SP 43

http://youtu.be/WS3XfqVkX98   Piknik Rodzinny

https://www.youtube.com/watch?v=xYW4j_pfcuo&feature=youtu.be   Animacja Wiktora

http://youtu.be/349atWL5YEY   Wywiad z dziadkiem

http://youtu.be/AKJ7-fj5aD0      Wywiad z mamą

http://youtu.be/Y-Mg6knN40g     SP43 animacja lego

http://youtu.be/lc9cUeopf8I        SP43 wywiady film

 

 

Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!

Nasza  szkoła przystąpiła do nowego programu SZKOLNYCH KAS OSZCZĘDNOŚCI.

To oferta skierowana do uczniów w wieku 6-13 lat. Każdy uczeń może założyć własne konto internetowe dla dzieci w serwisie bankowości internetowej. Aby otworzyć SKO Konto dla Ucznia niezbędna jest zgoda rodziców ucznia.

Po więcej informacji można zgłaszać się do opiekuna SKO w Szkole Podstawowej nr 43 w Białymstoku - p. Jolanty Koronkiewicz ( sala 106 lub 104).                            

 

W naszej szkole odbywają się zajęcia dodatkowe z języków: angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego i hiszpańskiego, nauka gry na keyboardzie, taneczne oraz zajęcia sportowe z koszykówki dla klas IV i V-VI chłopców.Prowadzona jest też ZUMBA dla Pań! Zapraszamy wszystkich chętnych!

 

Znajdź nas na FACEBOOKU: www.facebook.com/SP43.Bialystok

 

W naszej bibliotece realizowany jest projekt Fun English - bliższe informacje na podstronie Wiadomości

Na przejściu na ul. Witosa (pawilon 9A) pracuje opiekun dzieci i młodzieży - dokładne informacje na podstronie Bezpieczna szkoła.do_rodzicow.pdf